Nage-waza (projections)


KOSHI-WAZA OU TECHNIQUES DE HANCHE

HANE-GOSHI

(hanche percutée)

HARAI-GOSHI

(hanche balayée)

KOSHI-GURUMA

(roue autour de la hanche)


O-GOSHI

(grande bascule de hanche)

TSURI-GOSHI

(hanche soulevée)

TSURI-KOMI-GOSHI

(hanche pêchée)


USHIRO-GOSHI

(Hanche par l’arrière)

UTSURI-GOSHI

(hanche déplacée)

UKI-GOSHI

(hanche flottée)


ASHI-WAZA OU TECHNIQUES DE JAMBES

UCHI-MATA

(fauchage par l'int. de la cuisse)